Regulamin

A. Postanowienia ogólne 

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.bizuteka.pl zwanego dalej ‘’Sklepem’’ jest Magdalena Sokołowska prowadząca działalność pod nazwą  INC Solutions zarejestrowanej w Warszawie.

Adres do korespondencji: ul. Zygmunta Hubnera 2/98, 01-756 Warszawa
tel. (+48) 604 654 235
NIP: 948-22-87-251
REGON: 146256210

 1. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nich produktów, zwanych dalej Produktami, a także prawa i obowiązki Klientów, oraz prawa i obowiązki INC Solutions jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów
 3. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. INC Solutions posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie
 5. W przypadku zawarcia umowy przez INC Solutions z Konsumentem (Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Potencjalny Klient przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Dokonanie zakupu w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu.
 8. Zdjęcia towarów zamieszczone w Serwisie mogą, ze względów technicznych, w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego wyglądu, w szczególności może dochodzić do nieznacznych różnic w kolorze produktów.

B. Wymagania techniczne

 

 1. Sklep www.bizuteka.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnianie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie produktów.
 2. Klient w celu skorzystania ze sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep www.bizuteka.pl. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet, oraz posiadać program służący do przeglądania jest zasobów, oraz konto poczty e-mail.
 3. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep www.bizuteka.pl z plików cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep www.bizuteka.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu klientów.
 4. Klient korzystający z usług świadczonych przez Sklep www.bizuteka.pl jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

C. Rejestracja w sklepie

 

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w sklepie jest dobrowolne i bezpłatne
 2. Sklep www.bizuteka.pl tworzy dla zarejestrowanego klienta konto przypisane do wskazanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie logowania.
 3. Z chwilą założenia konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy INC Solutions, a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie konta klienta.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez INC Solutions drogą elektroniczną mogą być składane na adres shop@bizuteka.pl. INC Solutions dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany e-mailem.
 5. Klient może rozwiązać zawartą z INC Solutions umowę dotyczącą określonego konta bez podania przyczyny, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzenia umowy drogą elektroniczną na adres shop@bizuteka.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia INC Solutions usunie konto Klienta

D. Warunki Sprzedaży

 

 1. Klientem INC Solutions może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami INC Solutions mogą być zarówno podmioty polskie jak i zagraniczne.
 2. Zamówienia w sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących zakupów jednorazowych, jako Gość. Przesyłki będą jednak realizowane tylko w dni robocze.
 3. Umowy sprzedaży produktów zawierane są w następujący sposób:
  • Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu.
  • Następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę i ilość dotychczas wybranych Produktów.
  • W Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z 2 opcji dostawy: Poczta Polska lub Kurier. Płatności mogą być dokonywane za pomocą serwisu PayU, lub konta PayPal , oraz za pobraniem. Następnie podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail). Zarejestrowani klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być uaktualnione przez Klienta w każdej chwili).
  • W celu nabycia wybranych Produktów Klient wybiera opcję finalizacji zakupów Kupuję i płacę.
 4. Sklep www.bizuteka.pl wysyła na adres mailowy klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności)
 5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między INC Solutions, a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie IV.4 powyżej.
 6. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez INC Solutions pod wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z częściowo zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez INC Solutions informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać pod adresem shop@bizuteka.pl z informacją o dacie zamówienia, numerze zamówienia i szczegółach dotyczących zmian.
 7. Ceny produktów podane są w PLN i zawierają podatek VAT.
 8. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danych produkcie i nie przekracza on 30 dniu roboczych.
 9. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.

E. Płatności

 1. Sklep www.bizuteka.pl dopuszcza następujące sposoby płatności:
  • Płatność za pośrednictwem systemu PayU
  • Płatność kartą kredytową za pośrednictwem konta PayPal

F. Dostawa

 

 1. Produkty stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera według wyboru Klienta. Sklep www.bizuteka.pl nie przewiduje odbioru w siedzibie firmy.
 2. Wybór kosztu i sposoby dostawy należy do Klienta.
 3. Koszt dostawy jest zawsze jeden, niezależnie od ilości zamówionych Przedmiotów.
 4. Średni czas dostawy, liczony od momentu nadania przesyłki:

a) Poczta Polska przesyłka polecona priorytetowa 1-2 dni robocze

b) przesyłka polecona ekonomiczna 3-5 dni roboczych

c) przesyłka kurierska 1 dzień roboczy

 1. Cennik i rodzaj dostawy:

POLSKA:

Płatność w sklepie:

 • Poczta Polska przesyłka ekonomiczna – bezpłatnie
 • Poczta Polska przesyłka priorytetowa – bezpłatnie
 • Przesyłka kurierska – 10 zł
 • Przesyłka kurierska o wartości przekraczającej 200 zł – bezpłatnie

KRAJE UE:

Płatność w sklepie :

 • Przesyłka kurierska – 45 zł

KRAJE POZA UE:

Płatność w sklepie

 • Przesyłka kurierska– 45 zł
 1. Uwagi dotyczące dostawy
 1. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem Kuriera zostają ubezpieczone. Bardzo prosimy o sprawdzenie ich zawartości przy kurierze.
 2. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki kurierskiej, należy spisać z Kurierem protokół, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Protokół posłuży do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej.
 3. Bez protokołu reklamacje dotyczące przesyłki nie będą uwzględniane.
 4. Za zniszczenia przesyłek przez Pocztę Polską nie odpowiadamy. W razie widocznego uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia. Należy wtedy z awizem udać się do odpowiedniej placówki Poczty Polskiej i tam w obecności pracownika Poczty Polskiej otworzyć przesyłkę. W przeciwnym razie reklamacje związane z uszkodzeniem przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polska nie będą przyjmowane.
 5. W razie niedostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską w terminie 14 dni kalendarzowych od jej nadania, prosimy o kontakt. Złożymy wówczas reklamację na Poczcie. Procedura reklamacyjna na Poczcie Polskiej trwa 30 dni. Jeśli Poczta Polska zgubi przesyłkę wypłaca nam odszkodowanie równe wartości zagubionego przedmiotu, jednak nie więcej niż 110 zł. W razie bardziej wartościowych Zamówień, sugerujemy wybór ubezpieczonej przesyłki kurierskiej. Jeśli Poczta Polska zagubi przesyłkę, której wartość jest wyższa niż 110 zł, wówczas zwrócimy towar lub należność jedynie do kwoty 110 zł.

 

 

G. Odstąpienie od Umowy i postępowanie reklamacyjne

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem punktu VI.2 poniżej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w Ustawie z 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 4. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi
 5. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailshop@bizuteka.pl INC Solutions udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 6. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:
  • Odstąpienie Klienta od umowy
  • Wymiana na Produkt wolny od wad
 7. Za wadę produktu nie uważa się zmiany barwy kamieni w stosunku do prezentowanych na stronie sklepu zdjęć, lub niejednolitej barwy kamieni naturalnych, kształtu i rozmiaru materiałów naturalnych służących do produkcji biżuterii w obrębie jednej pary lub jednego wyrobu. Dołożyliśmy wszelkich starań, by biżuteria prezentowana na zdjęciach nie różniła się kolorystycznie od zakupionej przez Państwa, jednakże niewielkie różnice są możliwe. Dajemy jednak gwarancję, że wykorzystywane przez nas materiały są w 100% naturalne i nie różną się od innych dostępnych na rynku. Biżuteria podlegająca procesowi reklamacji nie może nosić oznak użytkowania.

H. Pakiety promocyjne

 

 1. Klient może skorzystać z pakietów promocyjnych, których regulaminy będą publikowane w trakcie trwania promocji. Różne promocje nie łączą się ze sobą, chyba, że dopuszcza do tego regulamin.

I. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień w Sklepie
 2. Administratorem danych osobowych jest INC Solutions, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa
 3. INC Solutions przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jego danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia

J. Newsletter

 1. Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu, zwanego dalej Newsletter, poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanych na stronie Sklepu i wybraniu opcji Zapisz się.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newsletter kontaktując się ze Sklepem pod adresem shop@bizuteka.pl, lub samodzielnie poprzez wybór opcji rezygnacji w samym Newsletterze.

K. Informacje zdrowotne

Przed pierwszym użyciem elementy srebrne lub srebrne pozłacane mające bezpośredni kontakt ze skórą należy przemyć spirytusem w celu ich zdezynfekowania.
Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że nie jest uczulony na metale, nie ma alergii ani żadnych przeciwwskazań medycznych mogących mieć wpływ na pogorszenie stanu zdrowia na składniki wchodzące w skład poszczególnych produktów takich jak srebro, złoto, koral, muszla, onyks, labradoryt, cytryn, lapis lazuli, kryształ górski, kwarc dymny, kwarc różowy, rubin, szafir, malachit, bursztyn, czaroit, kamień słoneczny, tygrysie oko, lawa, jaspis zielony i czerwony, ametyst, granat, agat, amazonit, w tym na związki chemiczne w nich zawarte. Zaakceptowanie regulaminu oznacza, że Klient nie będzie rościł żadnych praw do odszkodowań tytułem pogorszenia stanu zdrowia i jego następstw od firmy INC Solutions, właściciela sklepu www.bizuteka.pl.
W przypadkach kiedy Klient stwierdza, że dany produkt niekorzystanie wpływa na jego samopoczucie przysługuje mu prawo zwrotu towaru określone w polityce zwrotów.

L. Postanowienia końcowe

 1. INC Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu INC Solutions poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu zostały zmienione, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony jednolity tekst Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu zawarcia Umów Sprzedaży.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji