Zwroty

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, korzystając z danych wskazanych poniżej, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Koszty odesłania rzeczy nie podlegają zwrotowi. 

Biżuteka.pl

Magdalena Sokołowska

ul. Hubnera 2/98

01-756 Warszawa

Tel. +48 604 654 235

E-mail: shop@bizuteka.pl

Ja, niżej podpisany/-a …………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………

(model biżuterii, nazwa)

1) Data odbioru rzeczy: ……………………………………………………………………

2) Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………

3) Adres konsumenta: ……………………………………………………………………

(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, poczta)

Podpis konsumenta: ………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Miejscowość, data: …………………………………